Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za klíčovou záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy a s náležitým respektem k zájmům a ochraně soukromí našich zákazníků. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám srozumitelné a ucelené informace o zpracování osobních údajů, zejména o tom:

 • Proč osobní údaje zpracováváme
 • V jakém rozsahu a jakým způsobem je zpracováváme
 • Kdo všechno se podílí na zpracování údajů a komu lze údaje předávat
 • Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání údajů

Správcem osobních údajů je Allianz pojišťovna, a.s. (pojištění, případně další finanční služby) nebo Allianz penzijní společnost, a.s. (penzijní spoření či připojištění), a to podle toho, kterou službu si sjednáváte nebo již máte sjednánu (dále též souhrnně jen jako Allianz).

Účel zpracování osobních údajů

1.      Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů

Za účelem uzavření a plnění smlouvy musíme zjišťovat a zpracovávat Vaše osobní údaje, případně údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob. Bez těchto údajů Vám nemohou být nabídnuty a poskytnuty naše služby. Proto zákon v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů Váš zvláštní souhlas. Podobně to platí také pro případ zpracování údajů za účelem ochrany Vašich či našich práv a zájmů (např. prevence a odhalování trestné činnosti).
Z těchto důvodů nahráváme i naše vzájemné telefonní hovory, abychom vždy přesně věděli, o čem jsme spolu mluvili.

Právní předpisy nám rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 1. provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 2. plnění povinností v oblasti dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku (zejm. právních předpisů o mezinárodní spolupráci při správě daní  např. – Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA, Common Reporting Standard/CRS)
 3. plnění informačních povinností či výměny informací a poskytování součinnosti dle zvláštních zákonů (zejm. zákon o pojišťovnictví apod.)
 4. uchování údajů dle zákonných požadavků

2.      Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Zpracování pro jiné účely než výše uvedené provádíme jen s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem sjednání a poskytování služby.

Údaje získané s Vaším souhlasem mohou být použity zejména pro tyto účely:

 1. Nabídku pojišťovacích a souvisejících finančních služeb nebo jiných obchodních sdělení nebo nabídku služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Allianz a spolupracujících obchodních partnerů, jejichž seznam je uveden níže
  • Rádi bychom Vám posílali informace o aktuálních službách Allianz pojišťovny, a.s., Allianz penzijní společnosti, a.s., a jejich partnerů tak, abyste měli možnost využít všech výhodných nabídek. Informace mohou být zasílány zejména adresným tiskem nebo prostřednictvím elektronické komunikace (email, SMS atp.).
 2. Předání osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Allianz a spolupracujícím obchodním partnerům pro účely nabídky a poskytování jejich obchodu a služeb či zasílání jiných obchodních sdělení
  • Rádi bychom Vám také umožnili získávat nejnovější informace o nabídce služeb přímo od našich partnerů. Informace mohou být zasílány zejména adresným tiskem nebo prostřednictvím elektronické komunikace (email, SMS atp.).
 3. Zvyšování kvality služeb
  • V případě telefonických hovorů můžeme s Vaším souhlasem tento hovor nahrávat, zpracovávat a následně vyhodnocovat tak, abychom příště co nejlépe vyhověli Vašim požadavkům, přáním a potřebám. Můžeme se s Vámi také spojit a ověřit, zda jste byli s našimi službami spokojeni.
 4. Poskytování služby v případě některých produktů, které vyžadují údaje podléhající souhlasu dotčené osoby (zejm. citlivé údaje, například údaje o zdravotním stavu v pojištění osob)
  • Poskytování některých našich služeb vyžaduje práci s údaji, k nimž potřebujeme Váš zvláštní souhlas. Souhlas je dobrovolný, nicméně pokud není udělen, nemůžeme Vám naše služby poskytnout.
 5. Poskytování dalších služeb
  • Váš souhlas můžeme potřebovat také pro případ sjednání dalších služeb, jako je například služba MojeAllianz umožňující mimo jiné on-line přístup k informacím o Vašich smlouvách.

 

3.      Odvolání souhlasu

Souhlasy ke zpracování osobních údajů uvedené pod body 2. a), b) a c) lze písemně v plném rozsahu nebo i částečně odvolat doručením písemného odvolání na adresu našeho sídla. Odvolání souhlasu uvedeného pod body 2. d) a e) nelze provést, aniž by nedošlo k ukončení poskytování příslušné služby. Do doby ukončení smluvního vztahu v souladu s jeho podmínkami můžeme Vaše údaje nadále zpracovávat.

Rozsah osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které budeme zpracovávat, zahrnuje adresní a identifikační údaje účastníků smluvního vztahu, popisné údaje o smluvním vztahu, citlivé údaje (zdravotní stav) u těch produktů, kde jsou nezbytné k jejich uzavření či plnění, a údaje o dalších osobách (zaměstnavatel, pojišťovací nebo investiční zprostředkovatel, poškozený apod.) tam, kde je to z hlediska vlastností produktu nezbytné.

Konkrétně zpracováváme zejména: jméno, příjmení, adresu, datum narození, identifikující údaj (rodné číslo), údaj o státní příslušnosti a státech daňového rezidenství (je-li právními předpisy tento údaj vyžadován), údaj o zdravotním stavu (je-li nezbytný pro plnění smlouvy), kontaktní spojení včetně elektronických kontaktů a další ve smlouvě nebo jiném souvisejícím dokumentu sdělené údaje, včetně údajů, které v souvislosti s našimi závazky vytvoříme zpracováním údajů takto získaných.

Veškeré údaje zpracováváme za výše uvedenými účely, případně k dalším účelům, k nimž nám zvlášť udělíte souhlas.

Zdroje údajů

Osobní údaje získáváme:

 1. Přímo od Vás při uzavření a plnění smlouvy
 2. Od jiných osob, pokud k tomu dáte souhlas (poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických zařízení apod.), pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy (poškozené osoby, orgány veřejné moci apod.) anebo pokud tak stanoví právní předpisy (např. vzájemná informovanost pojišťoven podle zákona o pojišťovnictví)
 3. Z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

Způsob zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole.Za účelem ochrany dat je v souladu s vnitřními předpisy nastaven bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím našich zaměstnanců a dále třetích osob (zpracovatelů) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů splňující všechny výše uvedené požadavky na zabezpečení (zejm. poskytovatelé IT technologií ke zpracování osobních dat, asistenční společnosti, zajistitelé a zprostředkovatelé finančních služeb). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání příslušného vztahu, a dále po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V případě udělení souhlasu tato doba činí 5 let od skončení smluvního vztahu, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

Právo na opravu osobních údajů

 1. Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Za poskytnutí informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu.
 2. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:
  • požádat správce nebo i zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  • O vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme
 3. Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s osobními údaji klientů

Správci (dle uzavírané smlouvy):

 • Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • Allianz penzijní společnost, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

 

Zpracovatelé, kterým jsou předávány osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu, případně pro nabídku obchodu a služeb, zejména:

 • Allianz Business Services spol. s r.o., Karloveská 6C, 842 02 Bratislava, Slovensko
 • Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 , Česká republika
 • Allianz New Europe Holding GmbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien , Rakouská republika
 • Allianz Telematics S.P.A., Largo Urgo Imeri, 1 – 34123 Trieste, Itálie
 • 5 P Agency, spol. s r.o., Vl. Pittnerové 9, 621 00 Brno, Česká republika
 • CANON CZ s.r.o., Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
 • M.B.A. Finance s.r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • TARAKAN a.s., U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
 • Lion Teleservices CZ, a.s., Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice
 • Proveon, a.s., Purkyňova 2855/ 97a, 612 00 Brno
 • Contacc SE, Praha 9 – Vysočany, Kolbenova 931/40b, PSČ: 190 00
 • Pojišťovací a investiční zprostředkovatelé (vázaní zástupci) oprávnění zprostředkovávat produkty Allianz